1999 Inductees
1999 Class 


Everett Berg (Coach 1967-1990)


Jeff Goergen (Class of 1983)


Jennifer (Nelsen) Johnson (Class of 1980)


John Idstrom (Class of 1978)


George Manthey (Class of 1930)


Back button   Back