1996 Charter Inductees
Mary Lou (Jandro) Boyd (Class of 1973)


John Buxton (Class of 1972)


Dan Halvorsen (Class of 1969)


Noel Jenke (Class of 1965)


Bob Henry (Class of 1962)


Bill Kottke (Class of 1951)


Jerry Springer (Class of 1948)


Herb Jurgensen (Class of 1936)


Herb Joesting (Class of 1924)


Avold "Ave" Kaplan (Class of 1918)


Back button   Back