French I  (Ingvaldson) Spanish I  (Chicos)
French II  (Ingvaldson) Spanish I  (Snyder)
Enriched French III   (Ingvaldson) Spanish I  (Cabbage)
German I  (Jokela) Spanish II  (Chicos)
German II  (Jokela) Spanish II  (Cabbage)
Enriched German III   (Jokela) Enriched Spanish III  (Ingvaldson, Cabbage)
AP German IV & V  (Jokela) AP Spanish IV & V   (Snyder)