French I  (Ingvaldson) Spanish I  (Miron)
French II  (Ingvaldson) Spanish I  (Snyder)
Enriched French III (Ingvaldson) Spanish II  (Miron)
German I  (Jokela) Spanish II  (Cabbage)
German II  (Jokela) Enriched Spanish III  (Cabbage)
Enriched German III   (Jokela) Enriched Spanish III (Ingvaldson)
AP German IV & V  (Jokela) AP Spanish IV & V   (Snyder)